Η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει γερμανικό οίκο BWE Gmbh, ο οποίος έχει εγκαταστήσει εκατοντάδες  μονάδες παραγωγής Βιοαερίου στην Ευρώπη.

Δείτε το συνεργάτη μας: BWE

 

Οι μονάδες αυτές χρησιμοποιούν ως Α’ Ύλη :

  • Κάθε υγρό ή στέρεο υποπροϊόν της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών (π.χ. τυρόγαλο, λάσπες βιολογικών καθαρισμών κλπ.)
  • Ζωικά απόβλητα (π.χ. λύματα από χοιροστάσια, βουστάσια, πτηνοτροφεία κλπ.)
  • Φυτικά υποπροϊόντα καλλιεργειών (άχυρα, ρυζοφλοιός κλπ.)
  • Ζωικά υποπροϊόντα (υποπροϊόντα σφαγείου)
  • Καλλιέργειες προς παραγωγή ενέργειας (ενεργειακές καλλιέργειες)
  • Ληγμένα - ακατάλληλα τρόφιμα.
  • Οργανικά αστικά απορρίματα.

  

Χρήση Βιοαερίου

Το παραγόμενο βιοαέριο χρησιμοποιείται:

  • ως καύσιμο σε μονάδες συμπαραγωγής για παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας,
  • ως καύσιμο σε λέβητες, ατμολέβητες, αποτεφρωτήρες καθώς και για παραγωγή ψύχους.

 

Η ηλεκτρική ενέργεια πωλείται στο δίκτυο ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), αποφέροντας σημαντικότατα οικονομκά οφέλη.

Η παραγωγή θερμότητας μπορεί να καλύψει μέρος ή όλες τις ανάγκες μιας Βιομηχανίας ή Βιοτεχνίας, ως και μονάδων πρωτογενούς παραγωγής, π.χ. πτηνοτροφεία, χοιροστάσια κλπ.

Η παραγωγή ψύχους γίνεται από ψυκτικές μονάδες που χρησιμοποιούν είτε την εκλυόμενη θερμική ενέργεια από το συγκρότημα συμπαραγωγής είτε το ίδιο το βιοαέριο ως πηγή ενέργειας.  

 

Αξιοποίηση τελικού υγρού προϊόντος

Το χωνεμμένο υπόλειμμα, βάσει Νομοθεσίας, είναι οργανικό λίπασμα και περαιτέρω αξιοποίηση του παρουσιάζεται στον παρακάτω σύνδεσμο.

Βιοενίσχυση

Download prospect