ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:

 • Συνολική σχεδίαση μονάδων παραγωγής - αποθήκευσης - ψυκτικών χώρων.
 • Σχεδίαση γραμμών παραγωγής (Lay out).
 • Μελέτη εκσυγχρονισμού – βελτίωσης υπάρχουσας μονάδας με ταυτόχρονη ικανοποίηση των υγειονομικών και περιβαλλοντικών κανονισμών.
 • Τεχνικοοικονομική μελέτη για ένταξη μονάδων σε επενδυτικούς νόμους (καν. ΕΟΚ, 1892/90 κλπ.) και υλοποίησή της μετά την έγκριση.
 • Μελέτη για λήψη αδειών από Δημόσιες Υπηρεσίες (π.χ. οικοδομικές άδειες, περιβαλλοντική αδειοδότηση, άδεις εγκατάστασης, άδειες λειτουργείας κλπ.).
 • Προδιαγραφές υλικών, εργασιών και εξοπλισμού.
 • Μελέτες εφαρμογής οικοδομικών εργασιών και Η/Μ εγκαταστάσεων.
 • Τεχνική αξιολόγηση προσφορών – παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου.
 • Επίβλεψη εργασιών εκτέλεσης των δομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Οργάνωση εργοταξίου (construction management).
 • Διοίκηση έργου (Project management).


 • Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΓΙΑΤΙ….

 • Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό με υπερδεκαετή εμπειρία σε βιομηχανικά έργα και ψυκτικές εγκαταστάσεις
 • Οι προτάσεις – μελέτες μας είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας επιστημόνων και τεχνικών διαφόρων ειδικοτήτων
 • Μόνο μια απόλυτα εξειδικευμένη εταιρεία, με αντίστοιχη στελέχωση, μπορεί να παρακολουθήσει την αλματώδη εξέλιξη των μεθόδων και της τεχνολογίας στη σχεδίαση και διοίκηση έργων.
 • Μόνο μια απόλυτα εξειδικευμένη εταιρεία μπορεί να σας εξασφαλίσει πλήρη τήρηση της νομοθεσίας (κανονισμοί, οδηγίες) ώστε να μπορέσετε να εξασφαλίσετε, χωρίς προβλήματα, τις άδειες λειτουργίας.
 • Προσφέρουμε λόγω εμπειρίας και πληροφόρησης τις βέλτιστες τεχνικοοικονομικά λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα.
 • Μπορούμε να εξασφαλίσουμε:

α) την ολοκλήρωση του επενδυτικού σας σχεδίου στο συντομότερο δυνατό χρόνο
β) τη σωστή προκοστολόγηση του έργου, ώστε να μην αποκλίνει οικονομικά
γ) την πλήρη εκταμίευση, χωρίς προβλήματα και ιδιαίτερες καθυστερήσεις, της επιχορήγησης.