1-ΘΡΑΚΗ Α.Ε.: Μελέτη εφαρμογής, επίβλεψη του έργου "Εκσυγχρονισμός χοιροστασίου" στις Φέρρες Ν. Έβρου. Ολοκληρώθηκε.
 
2-Ν. ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ  -  Ε. ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.: Ίδρυση χοιροτροφικής μονάδας – ίδρυση μονάδας πάχυνσης μοσχαριών στη θέση Βλάστη Ν. Κοζάνης. Σχεδίαση, μελέτη και επίβλεψη της μονάδας. Υπό κατασκευή
 
3-ΘΡΑΚΗ Α.Ε.: Σχεδίαση, τεχνικοοικονομική μελέτη, μελέτη εφαρμογής – προδιαγραφές, αξιολόγηση προσφορών, έκδοση αδειών, μελέτη  συστήματος επεξεργασίας λυμάτων για τη μονάδα πάχυνσης 300 μοσχαριών στις Φέρρες Ν. Έβρου. Ολοκληρώθηκε.
 
4-Β. ΤΣΩΚΟΣ Ε.Π.Ε.: Σχεδίαση, τεχνικοοικονομική μελέτη του προβατοστασίου της εταιρείας στην κοινότητα Μίστρος Εύβοιας.  Εγκρίθηκε.
 
5-Α. ΚΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.: Σύνταξη τεχνικοοικονομικής μελέτης για τον εκσυγχρονισμό χοιροτροφικής μονάδας στο Θεολόγο Ν.Ευβοίας.
 
6-ΘΡΑΚΗ Α.Ε.: Σύνταξη τεχνικοοικονομικής μελέτης, μελέτη εφαρμογής – προδιαγραφές, μελέτη συστήματος επεξεργασίας λυμάτων, αξιολόγηση προσφορών, έκδοση αδειών λειτουργίας, για την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού χοιροτροφικής μονάδας της εταιρείας στις Φέρρες Ν. Έβρου. Ολοκληρώθηκε.
 
7-ΘΡΑΚΗ  Α.Ε.: Μελέτη εφαρμογής – προδιαγραφές, μελέτη συστήματος  επεξεργασίας λυμάτων, αξιολόγηση προσφορών, έκδοση αδειών λειτουργίας, για τον εκσυγχρονισμό χοιροτροφικής μονάδας της  εταιρείας στη Χαλκίδα  (πρώην  μονάδα  ΜΙΜΙΚΟΣ  Α.Ε.).